SUPERSPRINT Rating

Men / Kayak / 1963-1982

Rating updated 14.02.2018 в 17:02

V F M O T t
Name Sportsmen Number of points
Shabalkin Vladimir 25
Ageev Alexander 23
Berendyaev Basil 21
Baltinski Alexander 19
Knyazev Andrey 14
Kudinov Yuriy 14
Golikov Alexander 14
Krylov, Leonid 14
Yuri Pokidov 9
Zhilenko Oleg 9
Dry Alexander 9
Chernenko Sergey 9
Rodionov Alexander 9
Basharin Dmitry 9
Michaluk Alexander 9
Vyacheslav Kasyanov 9
Afanasiev Sergei 5
Sorokopudov Nikita 5
Kalinov Andriy 5
Sergei Kosilov 5
V F M O T t